mandag 20. juni 2011

Årsberetning 2010 Bardu Høyre Kommunestyremøter

Kommunestyremøter:
Det er gjennomført 10 Kommunestyremøter og skasbehandlet 89 saker i 2010.

Høyre leverte inn egne forslag som vi stemte for i 19 saker der vi ble nedstemt av posisjon
Høyre stemte i mot flertallet i 1 sak
Høyre med på fellesforslag med posisjon i 2 saker som fikk flertall
Høyre leverte forslag som ble enstemmig vedtatt i 6 sak.
Høyre har dermed stemt forskjellig fra posisjon i 20 saker (tilsvarer 22,5 % uenig)

I tillegg stilte Høyre 27 ekstraspørsmål.

Saker der H har markert sin uenighet:

Høyre leverte forslag om at vara Gunnar Bergholdt går inn i styret til Midt-Troms Boligbyggerlag (6/10).

Sak 18/10 Levering av fjernvarme fra forsvarsbygg til Bardu kommune – byggeregnskap
Høyre leverte et forslag der låneopptaket på kr 740.000,- skulle fordeles femti prosent mellom kommunen og Veksthuset, men ble nedstemt.

Sak 21/10 Arbeidsgruppe for universell utforming
H/Frp leverte tilleggsforslag om at rådet for funksjonshemmede stiller med en repr samt sekretær fra kommunen. Enstemmig vedtatt.

Sak 23/10 Viken Senter (sak FMS 32/10)
Rådmannen fremmet endringsforslag lik Høyres forslag i Formannskapet sak 32/10, der høyre ble nedstemt. Rådmannens endringsforslag ble enstemmig vedtatt av kommunestyret.
Høyre leverte inn et forslag om pant i Viken senters eiendommer som sikkerhet for lånet, men ble nedstemt.

Sak 29/10 Delegasjon for å fatte vedtak etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og islagt vassdrag § 5a
Fellesforslag H/SP/AP om å gi disputv myndighet til å fatte vedtak, enstemmig vedtatt.

Sak 33/10 Sluttregnskap Barduheimen – tillbygg
Høyre leverte eget forslag om hvordan avviket på 7 millioner skulle inndekkes, men ble nedstemt.

Sak 38/10 Rekrutteringsplan for Bardu kommune
Høyre fremmet tilleggssak om prioriterte tiltak som ble enstemmig vedtatt.

Sak 39/10 Endring av Bardu kommunes personalreglement
Høyre kom med endringsforsalg som åpner for at permisjon kan gis inntil to år ved overgang til annen stilling utenfor kommunens arbg.omr, og at dette også gjelder for avdelingsledere, nedstemt.

Sak 53/10 OU-prosess i Bardu kommune – økonomisk omstilling
Høyre kom med ca 32 endringsforslag, ble nedstemt på 30 og enstemmig på 2.

Sak 58/10 Reguleringsplan hyttefelt I, II, III – Altevatn
Høyre/Frp leverte forslag om inntil 29 hytter i hyttefelt I og 20 i hyttefelt III, nedstemt.
H/Frp: Maksimum byggeareal BRA = 140 kvm, enstemmig (likt forslag med Sp og Ap).
H/Frp: Hyttefelt III, mønehøyde ikke overstige 5,5m, enstemmig.

Sak 63/10 Reguleringsplan for golfbane FinnkrokenLeverte forslag om at avsnitt økonomiske konsekvenser tas ut av saksfremlegg, nedstemt.

Sak 45/10 Bardu kommunes regnskap 2009Forslag fra H om at det legges frem en eierskapsmelding for selskap hvor kommunen har eierinteresser innen 2010 ble enstemmig vedtatt.

Sak 49/10 Økonomirapport 1.tertial 2010
Høyre la frem forslag om å kutte punkt 2,3,4 og 5 og erstatte dette med ett nytt pkt, nedstemt.
SP/H forslag om at Rådmannen må iverksette særskilte tiltak for å sikre at det ikke går mot merforbruk – herunder innkjøps- og ansettelsesstopp, enstemmig vedtatt.

Sak 50/10 Gjennomføring av sentrumsplanen
Høyre la frem nytt punkt 3 med forslag om å ta ut pergola og fontene og legge til nytt prosjekt Gammelvegens del av Sentrumsplanen med lengde på 200 m. Tilleggspunktet nedstemt.

Sak 52/10 Åpningstider i barnehagene i Bardu
Høyre la frem forslag om at vedtektene for de kommunale barnehagene endres slik det fremgår av vedlegg 1, unntatt endringer i åpningstidene. Nedstemt.

Sak 67/10 OU-prosess i Bardu kommune – ny administrativ organisering
Høyre la frem forslag om administrativ organisering med stab-/støtteavd og 6 avdelinger samt at strategisk ledelse er rådmann og avdelingsledere. Nedstemt

Sak 69/10 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt – Bruk av kraftfondet i Bardu kommune i henhold til fastsatte retningslinjer og vedtak
H leverte forslag om at kommunestyret tar rådmannens redegjørelse til orientering,  nedstemt.

Sak 76/10 Økonomirapport 2.tertial 2010
Høyre stemte mot pkt: 4, 5, 6, 7 pluss siste avsnitt.

Sak 79/10 Budsjett 2011- eiendomskatt
Høyre forslag om at det ikke skrives ut eiendomskatt for boliger og næringseiendommer ble nedstemt.

Sak 80/10 Økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011
Høyre leverte flere forslag i lag med Frp. Nedstemt

Sak 82/10 Bardu kommunes kraftfond – Endringer av vedtak
Høyre leverte forslag til ny § 6 Budsjett, men ble nedstemt.


Stilte spørsmål i Kommunestyremøtene:

27.01.2010Terje Nyberget:
Spm ang oppfølging av politisk vedtak: etablering av lekeplass i Fageråsen III, status samt resterende arbeid i feltet.

24.02.2010
Ernst Hansen
Status på aktiviteter, stiftelsen, prosjektet og kostnadene til Trafikksikkerhetshallen.

Terje Nyberget
Spm om ordføreren vill bidra til at et fond for næringsvirksomheten i Bardu i nær fremtid (Bardufondet).

Regina Alexandrova:
Om Årsmelding 2009 og budsjett 2010 for næringsseksjonen kan bli fremlagt.

Halvor Eggen:           
Spm om ordføreren kunne informere kommunestyret om kommunens økonomiske involvering i Viken.

24.03.2010
Terje Nyberget:
Spm om hvorfor regnskapet ikke ble forelagt kommunestyret til behandling på dette møtet.

28.04.2010
Ernst Hansen:
Hvorfor ikke saksdok til sak 22/10 sent ut til medlemmene en uke før møtet slik reglementet tilsier.

Ernst Hansen:
Spm om når sluttregnskapet for Veksthuset og prosjekter fra kommunalteknikk lagt frem for politisk behandling.

Terje Nyberget:         
Spm ang sikkerheten for barna i Fageråsen barnehager. Gangport/gjerde

26.05.2010
Terje Nyberget:
Spm ang uteområdet og lekeapparat for barna i Seterveien barnahage.

Ernst Hansen:
Spm ang dagtilbud for demente, om ordf kan iverksette snarest.

Terje Nyberget:
Spm ang høringsut ang samkommuner, oppfordret ordf til initiativ

24.06.2010
Terje Nyberget:
Spm ang høringsut ang samkommuner, oppfordret ordf til initiativ

16.06.2010
Terje Nyberget:
Unn er på jakt etter nytt sted for etablering Bardufoss/Heggelia omr. om ordf kan ta kontakt å tilby de ledige lokalene ved Elverumskrysset til dette formålet.

22.09.2010
Ernst Hansen:
Status på helårsbrøyting Inset-Altevatn?
Status for etablering av dagtilbud for demente?
Fylkesveiplan for Troms 2010.2019. Høringsuttalelse fra Bardu?

27.10.2010
Terje Nyberget:
Etterlyste sak ang økonomirapport 2.tertial, den burde vært til behandling på møtet.

Ernst Hansen
Spm ang helårsbrøyting Inset-Altevatn Spm om når sluttregnskapet for investeringsprosjekter, spesielt Veksthuset og Bardujordveien. Når blir det politisk behandling?

Regina Alexandrova:
Status prosjekt Fjellstue Altevatn med 9 spm.

Terje Nyberget:
Spm ang politisk behandling av fremtidig bruk av kommunal tomt foran Domus.

17.11.2010
Terje Nyberget:
Spm om tilstandsrapport i grunnskoleopplæringen, politisk debatt. Spm om oppfølging av politisk vedtak – Lekeplasser i Fageråsen 3

15.12.2010
Terje Nyberget:
Spm om statusoversikt på oppfølging av politiske vedtak.
Spm om fremtidige sykehjemsdekning og etterlyste status for arbeidet, og når saken kommer til politisk behandling.

Årsberetning 2010 Bardu Høyre Formannskapsmøter

Vi har hatt følgende representanter i Formannskapet:
Fast:    Regina Nargis Alexandrova H
Vara:   Halvor Eggen H
            Vilhelm Kjelsvik V
            Ernst Hansen H

Formannskapsmøter:
Det er gjennomført 13 Formannskapsmøter og skasbehandlet 96 saker i 2010.

Høyre leverte inn egne forslag som vi stemte for i 12 saker der vi ble nedstemt av posisjon
Høyre stemte i mot flertallet i 6 saker
Høyre med på fellesforslag i 4 saker som fikk flertall
Høyre leverte forslag som ble enstemmig vedtatt i 1 sak.
Høyre har dermed stemt forskjellig fra posisjon i 18 saker (tilsvarer 19 % uenig)

I tillegg stilte Høyre 13 ekstraspørsmål.

Vara møtt: Halvor Eggen, tre ganger.

Saker der H har markert sin uenighet:

Sak 3/10 OU-prosess i Bardu kommuneHøyre ønsket en bred sammensatt styringsgruppe, posisjon besluttet Formannskapet som styringsgruppe.
Høyre leverte eget forslag til faseinndeling på prosessen med ble nedstemt.

Sak 14/10 Styreleder Viken Senter – engasjement/godtgjørelse
Høyre stemte mot alle de 11 punktene.

Sak 16/10 Oppretting av kollektivgruppe i Bardu
Høyre stemte mot oppretting av en kollektivgruppe.

Sak 21/10 Tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i jordbruket
Høyre leverte inn endringsforslag på to av punktene, ble nedstemt.

Sak 23/10 Levering av fjernvarme fra forsvarsbygg til Bardu kommune – byggeregnskap
Høyre leverte et forslag der låneopptaket på kr 740.000,- skulle fordeles femti prosent mellom kommunen og Veksthuset, men ble nedstemt.

Sak 28/10 Ledig stilling som næringssjefI denne saken stemte H i lag med Ap og fikk flertall mot Sp/Frp.
AP/H ønsket å avvente med å lyse ut stilling som næringskoordinator. Der behovet for arbeidskapasitet søkes løst gjennom korte engasjement og/eller kjøp av tjenester. Stillingen skulle vurderes i sammenheng med arbeidet med strategisk næringsplan.

Sak 31/10 Søknad om tilskudd til utbedring av tursti på sørsiden av Altevatn
Høyre ønsket å gi et tilskudd på kr 150.000,- ihht søknad der midlene skulle tas fra Disposisjonsfondet, men ble nedstemt.

Sak 32/10 Viken senter
Høyre leverte inn et forslag om to tilleggspunkt for å sikre kommunens økonomiske bidrag i Viken (pant i Viken senters eiendommer som sikkerhet for lån fra kommunen og innfrielse av gjeld på kr 5 millioner gjelder kun om alle garantister innfrir sine garantier), men ble nedstemt.

Sak 35/10 Sluttregnskap Barduheimen – tilbygg C-Fløy
Høyre leverte eget forslag om hvordan avviket på 7 millioner skulle inndekkes, men ble nedstemt.

Sak 38/10 Detaljbudsjett næring – kraftfond
Høyre leverte forslag om at lønn for næringsseksjonen legges inn i ordinært budsjett, men ble nedstemt.

Sak 41/10 Søknad om fradeling av grunneiendom gnr 22 bnr 5
Fellesforslag Ap/SP/H/Frp v/Tor Einar Bones, enstemmig vedtatt.

Sak 50/10 Gjennomføring av sentrumsplanen
Fellesforslag Ap/SP/H/Frp v/Oddvar Bjørnsen, totalrammen økes med 5 mill, enstemmig vedtatt.

Sak 64/10 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gbnr 59.2.6
Søknaden ble avslått mot H stemme.

Sak 66/10 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 61 bnr 3 Bones Østre
Søknaden ble avslått mot H stemme.

Sak 67/10 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 50 bnr 2 Lundamo
Søknaden ble avslått mot H stemme.

Sak 72/10 Bidrag til TV-aksjon 2010 – FlyktninghjelpenHøyre foreslo et bidrag på kr 10.000, enstemmig vedtatt.

Sak 77/10 Søknad om støtte til nyetablering (Bardu treningssenter)
Fellesforslag, tilskudd utviklingsfondet kr 50.000,- og lån kr 100.000,-, mot en stemme SP

Sak 80/10 Søknad som støtte fra Bardu kommunes kraftfond Anne Kristin Sagmo
Høyre leverte et forslag på tilskudd kr 25.000,- fra formannskapets post, men ble nedstemt.

Sak 85/10 Budsjett 2011 – eiendomskatt
Høyre forslag om at det ikke skrives ut eiendomskatt for boliger og næringseiendommer ble nedstemt.

Sak 88/10 kommuneplanens samfunnsdel – organisering
Høyres forslag om Ernst Hansen som medlem i styringsgruppa og at saken går til kommunestyret ble nedstemt.

Sak 92/10 Søknad om økonomisk støtte (Visit Bardu)
Høyre støttet kr 50.000 som utviklingstilskudd, men gikk i mot at Bardu kommune forplikter seg til å kjøpe diverse vertskapstjenester og prosjekttjenester fra Visit Bardu for kr 150.000,- fra kraftfondet avd. 25 næring.

Sak 93/10 Detaljbudsjett2011 - næring
Høyre leverte forslag om at kr 2,5 mill i adm utgifter innarbeides i Bardu kommunes driftbudsjett for 2011, men ble nedstemt.

Sak 94/10 Økonomirapport pr oktober 2010
Høyre fremmet forslag om et nytt pkt: de økte overføringer på kr 880.000,- avsettes til fond for bruk til enhetlig utforming og eldreomsorg, men ble nedstemt.

Stilte spørsmål i Formannskapet:

14.04.2010 Høyre etterlyste en gjennomgang av fondene i Bardu kommune og når dette ville bli lagt frem for Formannskapet. (Det står millionbeløp på fond som politikerne er ansvarlige for men som vi ikke har informajson om.)
Politikerne er ansvarlig for pengebruken men får ikke denne informasjonen

Når budsjettet for næringsfondet ville bli lagt frem for Formannskapet? (Politikerne er ansvarlige for pengebruken - men budsjett for næringsfonet har vi aldri fått tidligere.)
Det fikk vi i år - etter å ha spurt om dette magne ganger! Det var bra - men negativt å se hva pengene blir brukt til! Her trengs det noen føringer som må henge sammen med kraftfondvedtektene.

02.06.2010      Spm øm om hva ordføreren har gjort i problemstillingen ifbm ombygging av sentrum med henvendelse fra butikken ”Det lille under”.
Han har ikke gjort noe. Butikken fikk økonoimiske utfordringer i den lange byggeperioden. Mistet kunder. Savnet støtte fra kommunen.

Stilte spm ang tidligere vedtak i FSK-sak om kjøp av tjenester fra Visit Bardu. Høyre mener det bør utformes en bestilling på hvilke tjenester kommunen ønsker å kjøpe. (Posisjon bevilget kr 150.000,- til udefinerte prosjekt. Høyre mener man skal bevilge penger etter hvile typer prosjekt man ønsker å støtte - ikke gi penger uten å vite hva det går til. Det er ikke sånn penger skal bevilges fra Kraftfondet.)
Dette vil ikke posisjon gjøre. Visit Bardu kan bruke pengene til hva de vil...
Spm om et innvilget tilskudd fra kraftfond og utviklingsfond kan benyttes til lønn.
Ikke noe klart svar.

08.09.2010
Etterlyste plan for vedlikehold/reparasjon av fasade kommunehuset.
Husker ikke svaret...

24.11.2010
Etterlyste når budsjett for kraftfondet for 2011 vil bli fremlagt? (Politikerne er ansvarlig for
bruken av Kraftfondet, men har aldri fått budsjett eller regnskap på dette)
Politikerne er ansvarlig for pengebruken men får ikke denne informasjonen
Tok opp tidligere spørsmål ang tilskudd Visit Bardu. Hva er tilskuddet benyttet til og hva er status på prosjektene?
Får ikke noe svar selv om vi politikere er ansvarlige for pengebruken

Etterlyste oversikt over kommunens bundne fond og når dette ville bli lagt frem?
Politikerne er ansvarlig for pengebruken men får ikke denne informasjonen

Om det kan gis informasjon om når søknadstidspunkt for søknader til utviklingsfond og kraftfond for 2011, om dette kan legges ut på hjemmesiden og i Barduposten.
Besluttet gjennomført

Om ordføreren kunne ta initiativ til en gjennomgang av statuttene for utviklingsfondet og kraftfondet?
Har ikke blitt gjort.

08.12.2010          
Etterlyste svar fra forrige formannskapsmøte ang fondsoversikt.
Politikerne er ansvarlig for pengebruken men får ikke denne informasjonen

Spørsmål om styring på kraftfondmidler, om vi kan få en oversikt over brukte midler.
Politikerne er ansvarlig for pengebruken men får ikke denne informasjonen