mandag 27. februar 2012

Innspill til programarbeidet 2013-2017 fra årsmøtet Troms Høyre

Det var årsmøte i Troms Høyre i helgen. Der presenterte jeg arbeidet programkomiteen har gjort med utarbeidelse av debatthefter. Debattheftene utfrodrer til å mene noe om hvordan Norge skal utvikle seg i fremtiden.
Debatten på årsmøtet gikk livlig med gruppearbeid og presentasjon av endringstiltak for fremtiden. Noen av punketne er oppsumert nedenunder og tas med i det videre arbeidet for å forme Høyres fretidspolitikk.
Alle som vil være med kan bidra med sine innlegg! Har du noe du ønsker å påvirke for fremtiden så legg inn dine innspill ved å bruke denne linken: http://www.hoyre.no/www/norge_2030/ 

Innspill til temahefte Konkurransekraft
Tema Fellesskapene:
·         Innføre momskompensasjon og fjerne byråkratiske hindringer for frivillige lag og foreninger
Kriterier: økt deltakelse i frivillig arbeid
Tema Verdier:
·         Skille stat og kirke
·         Fjerne blasfemi- og rasismeparagrafen

Innspill til temahefte Bærekraft
Den norske modellen:
·         Konkrete tiltak for de som har havnet i utenforskapet slik at flest mulige kan delta i arbeidslivet, for å gi økt livskvalitet og samfunnsvekst
Kriterier: Reduksjon av utenforskapet
·         Revisjon av den norske velferdsmodellen og rettigheter, for å sikre at det skal være trygt å bli syk, men lønne seg å arbeide.

Innspill til temahefte Konkurransekraft
Tema Skole:
·         Godt kvalifiserte faglærere fra 1.klasse
Kriterier: alle elevene som går ut av 10.klasse skal ha basisferdigheter som å lese, skrive og regne
·         Innholdet i undervisningen må ha god faglig kvalitet
Kriterier: flere har motivasjon og grunnlag for å ta høyrere


Tema Næringslivet:
·         Økt næringsvekst med vekt på eksport av norske varer og tjenester.
Kriterier: Befolkningsvekst. Måling av befolkningsvekst vil være et signal om at næringsvekst fungerer. 
·         Utbygging av infrastruktur i nordområdene som et konkret tiltak for realisering av Nordområdesatsingen.
Kriterier: Nivå og kvalitetsmåling på endringer fra dagens standard

onsdag 15. februar 2012

Ingen bidrag fra ordføreren til merinnsyn i offentlige dokumenter

Bardu Høyre har i flere år vært pådriver for større offentlig innsyn i politiske saker i Bardu Kommune. Tidligere var nesten alle sakene ifbm tildeling av midler fra kraftfondet til næringssøknader unntatt offentligheten. Høyre mente dette var i strid med offentlighetsloven og jobbet i flere år for å få endring på disse rutinene. Det har vi lykkes med.
Høyre ønsker nå ytterligere økt offentlig innsyn ved å gi mulighet for merinnsyn i offentlige dokument.
Høyre ønsker å innføre merinnsyn ved å legge ut postjournaler og politiske møter med alle offentlige dokumenter. Det vil si at alle brev inn og ut av kommunen legges åpent for gjennomsyn, med mindre det er saker som skal skjermes i henhold til gjeldende lovverk.
Balsfjord kommune har gjennomført dette fra 1.feb 2012 ved innføring av «e Innsyn» - gratulerer til innbyggerne!
I tillegg har Høyre i ett års tid jobbet med å få sporbarhet i spørsmål og svar til ordføreren ifbm Formannskapsmøter og Kommunestyremøter ved at dette blir protokollført i sakspapirene. Dette vil gjøre tilgjengeligheten enkel for allmenheten.  
Jeg stilte følgende spørsmål til ordføreren på Kommunestyremøtet i dag:
Vil ordføreren ta initiativ til å innføre merinnsyn i Bardu kommune?

Kan ordføreren sørge for at spørsmål til ordføreren blir protokollført med svar i protokollene fra Formannskapsmøtene og Kommunestyremøtene?
Jeg hadde forventet positive svar fra ordføreren – men skuffende nok tar ikke ordføreren tak i noen av disse sakene!
Høyre gir seg ikke med dette… vi vil jobbe videre for merinnsyn i offentlige saker!

søndag 12. februar 2012

Nyopprettet administrativ stilling i Bardu - hva skjer?

Hvordan kan det ha seg at det i Bardu kommune opprettes en ny stilling i administrasjonen – når det skal kuttes med 30 millioner?
Etter omorganiseringen i kommunen ble avdeling skole og barnehage slått sammen til en avdeling med en enhetsleder for både skole og barnehage. Og ut av det blå popper det plutselig opp en nyopprettet 50 % stilling!
Det blir tøft å kutte ned de 30 millionene som må til for at økonomien skal i balanse. 70 prosent av kommunes utgifter er lønnsrelaterte – så jeg regner med at det ikke er noen som tror at en nedjustering på 30 millioner kan gjennomføres uten å justere ned på antall ansatte ut over vikariater og naturlig avgang.
Det er da vanskelig å forstå hvordan Rådmannen kan forsvare en opprettelse av en ny administrativ stilling…
Politikerne besluttet at produksjonsleddene skulle prioriteres foran administrasjonen – så hva er det som skjer…?