søndag 25. august 2013

Høyre vil ha mere vekst for landbruket

I dag sliter landbruksnæringen med lav lønnsomhet. De rødgrønne påberoper seg den beste landbrukspolitikken, men den rødgrønne landbrukssatsingen de siste åtte årene har lagt ned gjennomsnittlig over 1.000 gårdsbruk årlig. Det har blitt over 8.000 færre gårdsbruk under den rødgrønne regjeringen.

Høyre vil gi bonden bedre muligheter til å øke verdiskapningen på gårdene. Økte tilskudd, produksjonsbegrensninger, norsk lønnsnivå og tollmurer har gitt norsk jordbruk et svært høyt kostnadsnivå. Høyre vil derfor gi bøndene reduksjon av skatten på salgsgevinsten og bedre avskrivningsregler.

Høyre er opptatt av bøndenes frihet til å drive næringsvirksomhet, privat eiendomsrett og vern av natur og kultur. Høyre vil derfor gi den enkelte bonde større råderett over egen eiendom ved å oppheve boplikt, delingsforbud og priskontroll, samtidig som driveplikten beholdes. Høyre mener dette vil bidra til større frihet til å utvikle egen gårdsdrift og mulighet til økt lønnsom drift.

torsdag 22. august 2013

Høyre vil bedre Norges forsvarsevne

Det norske Forsvaret står overfor betydelige utfordringer: Ressursene står ikke i forhold til oppgavene og forsvarsstrukturen, Forsvarets operative kapasitet er på flere områder for svak, og det blir stadig vanskeligere å holde på kvalifisert personell. Omstillinger i forsvaret har vært nødvendig, men vi har så langt ikke oppnådd tilstrekkelig økning i forsvarsevnen.

Forsvaret spiller en avgjørende rolle for samfunnets samlede beredskap. Dette gjelder både for skarpe situasjoner som deltakelse i internasjonale operasjoner, terroranslag og i forbindelse med ulykker og naturkatastrofer. Forsvarets kapasiteter må være tilgjengelige for nasjonal krisehåndtering, og det er viktig at vi får til et samarbeid mellom Forsvaret, politiet og sivile beredskapsmyndigheter som ikke forsinker reaksjonsevnen ved hendelser. Høyre vil derfor foreta en kritisk gjennomgang av forsvarsstrukturens reelle kapasitet og utholdenhet.

NATO skal fortsatt være bærebjelken i norsk sikkerhetspolitikk, og Høyre vil styrke den operative evnen og øke bevilgningene til Forsvaret. Høyre vil sikre at Norge har robuste og fleksible operative avdelinger som kan håndtere skiftende utfordringer ut fra et skiftende trusselbilde. Derfor har vi i våre alternative budsjetter de siste årene foreslått over 3 milliarder mer til Forsvaret enn den rødgrønne regjeringen.
 
Høyre mener tilstanden i Forsvaret ikke er så god som det den rødgrønne regjeringen gir inntrykk av. Det er utfordrende at vi på flere områder ikke har operative tilgjengelige kapasiteter til å løse Forsvarets oppgaver hvis det skulle bli behov for det.  Det er heller ikke tillitvekkende at det gjøres store investeringer i nytt forsvarsmateriell uten at det er nok personell til å seile fregattene, nok seilingsdøgn for kystvakten i norske havområder eller nok øvingsammunisjon i Hæren.

Den menneskelige faktoren er kritisk viktig for å sikre forsvarsevnen. Moderne forsvarsmateriell forutsetter høy kompetanse hos befalet. Høyre mener derfor en god personalpolitikk med fokus på ivaretakelse av Forsvarets personell og karrieremuligheter, er nøkkelen til at Forsvaret skal stå best mulig rustet når situasjonen krever det.
 
Elisabeth Aspaker, 1.kandidat Troms Høyre
Regina Alexandrova, 3.kandidat Troms Høyre
Stortingsvalget 2013

Uansett – mer vei for pengene med Høyre

Høyre er det eneste partiet i Troms som har et godt forslag til en veiutbyggingsplan, nemlig regionpakke Troms og 35 mrd mer til samferdsel. I tillegg vil Høyre etablere et vedlikeholdsfond for infrastruktur på 50 mrd samt tilbakeføre fylkesveiene til Staten. Det betyr slutten på dobbelt veibyråkrati, og vi får mer vei for pengene med samlet planlegging og gjennomføring av veiprosjekter.
 
Høyres nye ideer og bedre løsninger har fått Ap til å mobilisere alt de har for å så tvil om et samarbeid mellom Høyre og Frp i forhold til veiutbygging med eller uten bompenger. Dette fordi Ap selv ikke har noe godt veialternativ å presentere for velgerne i Troms.
 
Det som er helt sikkert er at det vil bli mer veiutbygging og bedre vedlikehold av veiene med Høyre og Frp i regjering enn med Ap, uavhengig om det blir bompengefinansiert eller ikke! Dette vet Ap og de prøver desperat å få bompenger eller ikke bompenger til å bli en hovedsak, slik at velgerne skal glemme at med Ap blir det mindre vei for pengene!

onsdag 21. august 2013

Uriktige rødgrønne påstander om egenandel

Høyre ønsker ikke egenandeler for behandling av alvorlige sykdommer, og har heller ikke foreslått å øke nivået på egenandelene. Høyre ønsker å endre egenandelene for å skjerme pasienter med lav inntekt og høye sykdomsutgifter. Dagens egenandeler i helsetjenesten bidrar hverken til å utjevne sosial ulikhet eller til å skjerme pasienter med store sykdomsutgifter og lave inntekter.
De rødgrønne misliker nok at Høyre har presentert nye og bedre løsninger for å redusere helsekøene. Nå spres leserinnlegg som gir inntrykk av at Høyre ønsker å øke egenandelen. Slik etterlates et negativt inntrykk for å skape usikkerhet blant velgerne. De rødgrønne gjør en bevisst fordreining av politikken til Høyre og lager skrekkhistorier som de presenterer som et helhetlig bilde om hva de mener kan skje, slik Tove Karoline Knutsen har gjort i sitt leserinnlegg: «Høyre lover økte egenandeler». Selv har regjeringen, med Arbeiderpartiet i spissen, nedsatt et prioriteringsutvalg som også skal se på egenandelene.


Det er behov for å endre egenandelene. Dagens egenandeler rammer folk med svak økonomi og store helseutgifter, det vil Høyre gjøre noe med.

tirsdag 20. august 2013

Desperat selvskryt av Sp


 
Sp virket noe desperat i sitt avisinnlegg denne uken. Det trenger nødvendigvis ikke være likhetstegn mellom det å være mest i avisen og det å få til mest for fylket. I innlegget til Sp kan man få inntrykk av at de sakene som ramses opp er saker kun Sp har jobbet med, og tar æren for – og det er jo langt fra sannheten.
Med Sp i en rødgrønn regjering vil vi ikke få til følgende Høyresaker til beste for Troms:

·         at kommunene selv får bestemme over etablering av snøskuterløyper

·         større lokal selvråderett over utmarksområdene

·         vei: 35 mrd. mer til samferdsel. Tilbakeføringa av fylkesveiene til Staten som betyr slutten på dobbelt veibyråkrati, og vi får mer vei for pengene med samlet planlegging og gjennomføring av veiprosjekter

·         vei: Regionpakke Tromsø

·         veivedlikehold: Etablering av et vedlikeholdsfond for infrastruktur på 50 milliarder

·         økte bevilgninger til Forsvaret

·         større utviklingsmuligheter for små og mellomstore bedrifter ved å ta bort formueskatten og arveavgiften

søndag 18. august 2013

Sjokk: Moland er død

Har fulgt denne saken fra dag en, en vanskelig og krevende sak.

Selv om dette er en krevende sak må Regjeringen nå få ut French, håper de klarer det!

Tragisk sak – uansett bakgrunnen for fengslingen. Moland og French har levd under umenneskelige forhold! Skal French overleve må han til Norge nå!
Tankene mine går til foreldre, familie og støttegruppen som har hatt en tøff tid i mange år!
Kondolerer.

Høyre vil gi folk muligheten til å bli fortere frisk


Jeg registrerer at politikere blir kritisert for ikke å være etterrettelige, men i onsdagens Nordlys synes jeg avisen følger en rødgrønn tilnærming til utspill mot Høyre, med feilaktig informasjon om Høyres helsepolitikk. Når jeg leser at Nordlys skriver «Høyres resept for et kvikkere helsevesen er å innføre ubegrenset rett til offentlig finansiert behandling ved private sykehus» lurer jeg på om avisen forholder seg til rødgrønn retorikk istedenfor å undersøke hva Høyres politikk står for.
Høyres forslag ligger i en utvidelse av dagens praksis med kjøp av private helsetjenester. Et tilbud som ga kortere helsekøer sist Høyre var i Regjering, og som har blitt redusert under dagens regime. Høyre gir ikke frislipp til privat sektor med sugerør inn i statskassen som statsministeren til stadighet prøver å påvirke folk til å tro. Høyres utvidelse av dagens tilbud er avtaler som skal forhandles frem for å finne den beste løsningen som gir folk i helsekø fortere behandling. Kortere tid i helsekø vil bidra til raskere rehabilitering. Det å slippe å stå månedsvis i helsekø og ikke gi ha muligheten til daglig arbeid, men heller få raske hjelp og bli fortere frisk betyr mye for enkeltmennesket. Det vil gi en mye bedre livskvalitet og gir samtidig muligheten til å komme raskere tilbake på jobb, og dermed fortsette å bidra til verdiskapning for landet. Høyre har ikke skumlere hensikter en det.