fredag 25. januar 2013

Meningsløs utestengning av barnehagene!


Bardu Høyre synes budsjettvedtaket til arbeiderpartiet om å frata barnehagene muligheten til å bruke Barduhallen er helt meningsløs. Høyre oppfordrer ordføreren til å sette denne saken på dagsorden i førstkommende kommunestyre med forslag om vedtaksendring som gir barnehagene igjen muligheten til å bruke Barduhallen.

Bakgrunnen for dette vedtaket er den økonomiske situasjonen Bardu kommune har havnet i de siste årene. Dette på grunn av dårlige politiske beslutninger i tidligere år. Bardu Høyre synes det er urimelig at det er barna som skal ta belastningen for dårlig politisk håndverk.

At barna i Bardu bruker Barduhallen i tidlig alder er av betydning for oppbygging av motorikk, sosialisering og utvikling av glede ved fysisk aktivitet. Høyre ser på dette som en god investering i å stimulere barna til et naturlig forhold til bruk av kommunens idrettsanlegg, som vi også mener vil gi positiv effekt for interessen av fysisk aktivitet videre i oppveksten

I dette budsjettkuttet ligger i tillegg en dobbelt negativ effekt: barna i barnehagen blir ekskludert fra bruk av Barduhallen som ledd i en naturlig tilnærming til fysisk aktivitet, samtidig som Barduhallen mister muligheten til leieinntekter.

Bardu Høyre skjønner ikke logikken i denne saken. Dette er penger som rullerer internt i kommunen – og som i realiteten ikke gir noen besparelse. En sak som kun har negative aspekter.

søndag 6. januar 2013

Forsvarlig barnehagedrift?

Fra leserinnlegg Nye Troms og Troms Folkeblad 16.des 2012


Høyre er i mot at det legges ned en barnehage uten at det foreligger utredning og konsekvensvurdering av barnehagedekningen. Bardu kommune har slitt med å bygge opp barnehagedekningen over flere år. Selv nå har vi venteliste. Det tar tid å bygge opp en barnehage, men kun et pennestrøk å legge ned. Høyre har ingen forståelse for at Arbeiderpartiet kan velge å legge ned en barnehage uten å ha grunnlagstall på plass. Det blir et håpløst grep for å få et budsjett i balanse. Bardu kommune fremstår ikke som en barnevennlig kommune ved at posisjonen tar grep som ingen forstår. Hva baseres beslutningen på? Synsing? Arbeiderpartiet fremstår ikke som handlekraftige men desperate.

Det er vedtatt utbygging av ny barnehage, men det tar tid å få dette på plass. Før man legger ned drift må det foreligge en helhetlig plan for utbygging av ny barnehage og utfasing av eksisterende, slik at man sikrer seg at alle får barnehageplass i en utviklingsperiode. 

Vi som politikere har ikke et helhetlig bilde av barnehagedekningen i kommunen uten en konsekvensutredning, da er det forunderlig at posisjon kan legge ned en barnehage.

Budsjettsirkus med innføring av eiendomsskatt og nedleggelse av barnehage

Fra leserinnlegg Nye Troms og Troms Folkeblad des 2012


Høyre presenterte i kommunestyret i desember et budsjett i balanse. Et budsjett uten innføring av eiendomsskatt, ingen nedleggelse av barnehager men med tøffe kutt i administrasjonen.

Arbeiderpartiet derimot lagde budsjettsirkus med å stille så dårlig forberedt til årets viktigste kommunestyresak at de måtte ta tre timeout for å få til et budsjett i balanse. Flaut. Resultatet ble heller ikke bra. Innføring av eiendomsskatt, nedleggelse av Moegga barnehage, et prosentnedtrekk på alle enheter med 4 millioner og kutt på skolesiden med kr 5,6 millioner for 2014 er nå dessverre et faktum.

Dette er helt unødvendige tiltak – Bardu kommune er ikke i en situasjon der dette er påkrevet. Nå foregår det et oppryddingsarbeid etter at frie midler (Konsesjonskraftinntekter) på titalls millioner årlig er pøst inn i daglig drift, og alle fond er tømt. Konsesjonskraft-festen er over, kassa er tom og nå biter politikerne kraftig fra seg.
Bardu kommune må fremdeles redusere driften kraftig. Det er en krevende og utakknemlig manøver. Det er hardt å redusere en drift som har est ut. Kommunens budsjett består av tilnærmet 70-80 % lønnsrelaterte kostnader – det betyr stillingskutt. Det smerter.

Nytt Indre Troms Medisinske Senter (ITMS)

Fra leserinnlegg Nye Troms og Troms Folkeblad des 2012

Høyre ønsker en utredning av Veksthuset til et nytt Indre Troms Medisinske Senter (ITMS). ITMS som erstatning for Troms Militære Sykehus er et spennende og viktig utviklingsprosjekt for Bardu. Dette prosjektet handler om ivaretakelse av kompetanse på innlandet, tett samarbeid med forsvaret og utviklingsmuligheter for helsesektoren.

Det skal nå utredes lokalisering og nybygg for prosjektet. Høyre oppfatter posisjonen som så overivrige på å bygge nytt, at de velger bort en utredning om mulig gjenbruk av Veksthuset til dette. Høyre mener kommunen ikke har råd til å velge bort å utrede denne muligheten. Utredning av Veksthuset bør gjennomføres parallelt med utredning av et nybygg slik at man har et alternativ med økonomiske konsekvenser på plass tidlig i prosessen. Resultatet av utredningene vil danne grunnlaget for valgene fremover. Høyre mener det ikke blir riktig å velge bort muligheter.

Sist Formannskapsmøte stilte Høyre spørsmål til ordføreren om når Veksthuset skulle utredes - uten å få svar. Høyre leverte derfor et forslag om også å utrede Veksthuset som mulig ITMS, men ble nedstemt av posisjonen. Alle kan vi ønske oss et flott nybygg – men i forhold til forsvarlig økonomisk drift må gjenbruk også vurderes. Veksthuset sliter økonomisk og har utfordringer med å etablere en drift i økonomisk balanse.

Høyre ønsker å vite om gjenbruk og utvikling av Veksthuset til et nytt ITMS kan være en løsning som gi gunstigere økonomisk drift enn et nytt bygg. Høyre utfordrer ordføreren til å iverksette en utredning om gjenbruk og videreutvikling av Veksthuset parallelt med nybyggprosjektet.

Barnehageplass til alle


Fra leserinnlegg 8.des 2012
Høyre vil ikke støtte rådmannens forslag om barnehagekutt i Bardu ved nedleggelse av Fredly og Nøtteliten. Legger man ned Fredly barnehage må barna fordeles på ledige plasser i alle barnehagene i Bardu. Høyre vil ikke ha en familiepolitikk der barn daglig må kjøres fra Salangsdalen til nedre Bardu for å bli ivaretatt. Legger man ned Nøtteliten vil man kunne ivareta barnehagegarantien – men alle på venteliste som ikke innfrir kravene til barnehagegarantien får da ikke plass. Høyre ønsker ikke regler der barnehageplasser fordeles i forhold til når barnet er født.  Posisjonens forslag om nedleggelse av Moegga barnehage gir også utfordringer i forhold til barnehageplass for alle på Setermoen med barnehagegaranti.

Høyre vil justere kapasiteten på barnehagene slik at vi beholder en bemanning som er tilpasset antall barn uten å legge ned barnehager. Barnehagetallet i Bardu svinger mye derfor må vi ivareta en struktur som har en fleksibilitet som med enkle grep kan justeres i forhold til behovet.