mandag 20. juni 2011

Årsberetning 2010 Bardu Høyre Kommunestyremøter

Kommunestyremøter:
Det er gjennomført 10 Kommunestyremøter og skasbehandlet 89 saker i 2010.

Høyre leverte inn egne forslag som vi stemte for i 19 saker der vi ble nedstemt av posisjon
Høyre stemte i mot flertallet i 1 sak
Høyre med på fellesforslag med posisjon i 2 saker som fikk flertall
Høyre leverte forslag som ble enstemmig vedtatt i 6 sak.
Høyre har dermed stemt forskjellig fra posisjon i 20 saker (tilsvarer 22,5 % uenig)

I tillegg stilte Høyre 27 ekstraspørsmål.

Saker der H har markert sin uenighet:

Høyre leverte forslag om at vara Gunnar Bergholdt går inn i styret til Midt-Troms Boligbyggerlag (6/10).

Sak 18/10 Levering av fjernvarme fra forsvarsbygg til Bardu kommune – byggeregnskap
Høyre leverte et forslag der låneopptaket på kr 740.000,- skulle fordeles femti prosent mellom kommunen og Veksthuset, men ble nedstemt.

Sak 21/10 Arbeidsgruppe for universell utforming
H/Frp leverte tilleggsforslag om at rådet for funksjonshemmede stiller med en repr samt sekretær fra kommunen. Enstemmig vedtatt.

Sak 23/10 Viken Senter (sak FMS 32/10)
Rådmannen fremmet endringsforslag lik Høyres forslag i Formannskapet sak 32/10, der høyre ble nedstemt. Rådmannens endringsforslag ble enstemmig vedtatt av kommunestyret.
Høyre leverte inn et forslag om pant i Viken senters eiendommer som sikkerhet for lånet, men ble nedstemt.

Sak 29/10 Delegasjon for å fatte vedtak etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og islagt vassdrag § 5a
Fellesforslag H/SP/AP om å gi disputv myndighet til å fatte vedtak, enstemmig vedtatt.

Sak 33/10 Sluttregnskap Barduheimen – tillbygg
Høyre leverte eget forslag om hvordan avviket på 7 millioner skulle inndekkes, men ble nedstemt.

Sak 38/10 Rekrutteringsplan for Bardu kommune
Høyre fremmet tilleggssak om prioriterte tiltak som ble enstemmig vedtatt.

Sak 39/10 Endring av Bardu kommunes personalreglement
Høyre kom med endringsforsalg som åpner for at permisjon kan gis inntil to år ved overgang til annen stilling utenfor kommunens arbg.omr, og at dette også gjelder for avdelingsledere, nedstemt.

Sak 53/10 OU-prosess i Bardu kommune – økonomisk omstilling
Høyre kom med ca 32 endringsforslag, ble nedstemt på 30 og enstemmig på 2.

Sak 58/10 Reguleringsplan hyttefelt I, II, III – Altevatn
Høyre/Frp leverte forslag om inntil 29 hytter i hyttefelt I og 20 i hyttefelt III, nedstemt.
H/Frp: Maksimum byggeareal BRA = 140 kvm, enstemmig (likt forslag med Sp og Ap).
H/Frp: Hyttefelt III, mønehøyde ikke overstige 5,5m, enstemmig.

Sak 63/10 Reguleringsplan for golfbane FinnkrokenLeverte forslag om at avsnitt økonomiske konsekvenser tas ut av saksfremlegg, nedstemt.

Sak 45/10 Bardu kommunes regnskap 2009Forslag fra H om at det legges frem en eierskapsmelding for selskap hvor kommunen har eierinteresser innen 2010 ble enstemmig vedtatt.

Sak 49/10 Økonomirapport 1.tertial 2010
Høyre la frem forslag om å kutte punkt 2,3,4 og 5 og erstatte dette med ett nytt pkt, nedstemt.
SP/H forslag om at Rådmannen må iverksette særskilte tiltak for å sikre at det ikke går mot merforbruk – herunder innkjøps- og ansettelsesstopp, enstemmig vedtatt.

Sak 50/10 Gjennomføring av sentrumsplanen
Høyre la frem nytt punkt 3 med forslag om å ta ut pergola og fontene og legge til nytt prosjekt Gammelvegens del av Sentrumsplanen med lengde på 200 m. Tilleggspunktet nedstemt.

Sak 52/10 Åpningstider i barnehagene i Bardu
Høyre la frem forslag om at vedtektene for de kommunale barnehagene endres slik det fremgår av vedlegg 1, unntatt endringer i åpningstidene. Nedstemt.

Sak 67/10 OU-prosess i Bardu kommune – ny administrativ organisering
Høyre la frem forslag om administrativ organisering med stab-/støtteavd og 6 avdelinger samt at strategisk ledelse er rådmann og avdelingsledere. Nedstemt

Sak 69/10 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt – Bruk av kraftfondet i Bardu kommune i henhold til fastsatte retningslinjer og vedtak
H leverte forslag om at kommunestyret tar rådmannens redegjørelse til orientering,  nedstemt.

Sak 76/10 Økonomirapport 2.tertial 2010
Høyre stemte mot pkt: 4, 5, 6, 7 pluss siste avsnitt.

Sak 79/10 Budsjett 2011- eiendomskatt
Høyre forslag om at det ikke skrives ut eiendomskatt for boliger og næringseiendommer ble nedstemt.

Sak 80/10 Økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011
Høyre leverte flere forslag i lag med Frp. Nedstemt

Sak 82/10 Bardu kommunes kraftfond – Endringer av vedtak
Høyre leverte forslag til ny § 6 Budsjett, men ble nedstemt.


Stilte spørsmål i Kommunestyremøtene:

27.01.2010Terje Nyberget:
Spm ang oppfølging av politisk vedtak: etablering av lekeplass i Fageråsen III, status samt resterende arbeid i feltet.

24.02.2010
Ernst Hansen
Status på aktiviteter, stiftelsen, prosjektet og kostnadene til Trafikksikkerhetshallen.

Terje Nyberget
Spm om ordføreren vill bidra til at et fond for næringsvirksomheten i Bardu i nær fremtid (Bardufondet).

Regina Alexandrova:
Om Årsmelding 2009 og budsjett 2010 for næringsseksjonen kan bli fremlagt.

Halvor Eggen:           
Spm om ordføreren kunne informere kommunestyret om kommunens økonomiske involvering i Viken.

24.03.2010
Terje Nyberget:
Spm om hvorfor regnskapet ikke ble forelagt kommunestyret til behandling på dette møtet.

28.04.2010
Ernst Hansen:
Hvorfor ikke saksdok til sak 22/10 sent ut til medlemmene en uke før møtet slik reglementet tilsier.

Ernst Hansen:
Spm om når sluttregnskapet for Veksthuset og prosjekter fra kommunalteknikk lagt frem for politisk behandling.

Terje Nyberget:         
Spm ang sikkerheten for barna i Fageråsen barnehager. Gangport/gjerde

26.05.2010
Terje Nyberget:
Spm ang uteområdet og lekeapparat for barna i Seterveien barnahage.

Ernst Hansen:
Spm ang dagtilbud for demente, om ordf kan iverksette snarest.

Terje Nyberget:
Spm ang høringsut ang samkommuner, oppfordret ordf til initiativ

24.06.2010
Terje Nyberget:
Spm ang høringsut ang samkommuner, oppfordret ordf til initiativ

16.06.2010
Terje Nyberget:
Unn er på jakt etter nytt sted for etablering Bardufoss/Heggelia omr. om ordf kan ta kontakt å tilby de ledige lokalene ved Elverumskrysset til dette formålet.

22.09.2010
Ernst Hansen:
Status på helårsbrøyting Inset-Altevatn?
Status for etablering av dagtilbud for demente?
Fylkesveiplan for Troms 2010.2019. Høringsuttalelse fra Bardu?

27.10.2010
Terje Nyberget:
Etterlyste sak ang økonomirapport 2.tertial, den burde vært til behandling på møtet.

Ernst Hansen
Spm ang helårsbrøyting Inset-Altevatn Spm om når sluttregnskapet for investeringsprosjekter, spesielt Veksthuset og Bardujordveien. Når blir det politisk behandling?

Regina Alexandrova:
Status prosjekt Fjellstue Altevatn med 9 spm.

Terje Nyberget:
Spm ang politisk behandling av fremtidig bruk av kommunal tomt foran Domus.

17.11.2010
Terje Nyberget:
Spm om tilstandsrapport i grunnskoleopplæringen, politisk debatt. Spm om oppfølging av politisk vedtak – Lekeplasser i Fageråsen 3

15.12.2010
Terje Nyberget:
Spm om statusoversikt på oppfølging av politiske vedtak.
Spm om fremtidige sykehjemsdekning og etterlyste status for arbeidet, og når saken kommer til politisk behandling.

1 kommentar:

  1. Morsomt å lese bloggen. Det er spesielt gøy å se at dere fremmer forslag og står på. Håper du fortsetter med å blogge i neste valgperiode.

    Hilsen Bjørn Magne Solvik

    SvarSlett