torsdag 28. april 2011

På tide med nytt politisk regime i Bardu!

På kommunestyremøtet i går skuslet Arbeiderpartiet og Senterpartiet bort rundt 10 millioner kommunekroner i en jafs ved å vedta:

170.000 kr til et forprosjekt med lite innhold, som vil generere behov for mer penger.
200.000 kr til et forprosjekt på Steilandodden som Høyre mener ikke er et kommunalt prosjekt.
1.000.000 kr til enda en kommunalsjef (lønn, sos utg, arbgavg ol).     
Påtar seg ca 1.500.000 kr i rivningsarbeid på shelltomta.
Tap på ca - 7.000.000 kr ved salg av kommunal sentrumseiendom til spottpris.
Tenk kommunen selger en av de mest sentrale næringstomtene til stor og rik næringsaktør som ikke har adresse i Bardu - til tilnærmet samme pris som privatpersoner betaler for boligtomter i Øverjordet boligfelt! – og disse er i tillegg sponset av kommunen med 50 % - så i realiteten selger kommunen attraktiv sentrumstomt til halv pris av boligtomtene!!!  
Skjønn det den som kan…

mandag 25. april 2011

Nå blir det topptung ledelse i Bardu kommune!

Senterpartiet og Arbeiderpartiet vedtok på siste møte i Administrasjonsutvalget å øke ledelsesnivået i kommunen med en kommunalsjefstilling. Bardu kommune er i en situasjon der det kuttes rundt 30 millioner kroner. Rådmannen har gjennomført en god omorganiseringsprosess med bred forankring.

Høyre har vært tydelige på at det må kuttes i kommunens administrasjon og ledelse samt en omorganisering av avdelingsnivået til en håndterlig organisasjonsform. Antall avdelinger er foreslått omorganisert fra 22 enheter til 8. Kontrollspennet til rådmannen vil da bli redusert betraktelig.

Dette tilsier frigjøring av tid for rådmannen til å drive ledelse. Høyre har ingen forståelse for at kommunen med denne organiseringen trenger to kommunalsjefer. Hvorfor skal vi bruke penger til ytterligere en topplederstilling når arbeidsoppgavene i utgangspunktet skal reduseres?

Personalutgiftene i kommunen utgjør rundt 70 % av kommunens driftsbudsjett. Ap og SP forsterker nå en topptung administrasjon i en kommune som allerede ligger skyhøyt i forbruk på administrasjon sammenliknet med andre. Denne saken skal opp på kommunestyret på onsdag. Bardu Høyre håper saken blir vurdert på nytt slik at vi ikke øker toppledelsen i kommunen!

Langt igjen til en fjellstue ved Altevatnet?

Som mange brukere av Altevatnet ønsker også Bardu Høyre en fjellstue ved Altevatnet velkommen. Kommunen har brukt flere hundre tusen på å lage en forretningsplan som skal gjøre det attraktivt for investorer å ville bygge fjellstua.
Etter at forretningsplanen var ferdig utarbeidet var det 170 000 kroner igjen. Dette er penger vi i Høyre mener man nå må bruke til å finne investorer, og drivere til vertskapsrollen, slik at en bygging kan realiseres.

Men slik blir det ikke!

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har bestemt at pengene skal brukes til å lage enda en prosjektplan til fjellstua! Dette er sløsing med kommunens penger. Her brukes pengene kun for å holde liv i prosjektet, ikke til en realisering – og i tillegg må det da bevilges enda mere penger for å realisere den nye prosjektplanen!

Saken skal opp på kommunestyret på onsdag.
Høyre mener pengene nå må brukes til:
-        skaffe investorer for bygging av fjellstua
-        finne drivere til vertskapsrollen
Når politikerne bruker kommunes penger må det stilles krav til hva man skal få igjen for pengene!

mandag 18. april 2011

Dårlig handel - Makebytte kommunaltomt/Shelltomta

Første gang saken om makebytte ble tatt opp på et formannskapsmøte ble saken behandlet bak lukkede dører. Formannskapsrepresentantene fikk munnkurv om saken og jeg fikk ikke protokollført mine uttalelser. Jeg har spurt ordføreren om bakgrunnen for denne saksgangen på sist formannskapsmøte uten at han ga svar på spørsmålet. Jeg stiller meg kritisk til at mine uttalelser i ettertid ikke kan dokumenteres. Dette sier meg at posisjonen ønsker at mint uttalelser skal være usynlige. Jeg har liten sans for slikt hemmelighold. Ved å gi munnkurv får ikke vi som politikere mulighet til å jobbe med saken innen for vårt nettverk for å finne andre løsninger. Å styre bak lukkede dører i saker som ikke kan hjemles i offentlighetsloven er for meg lyssky virksomhet.

Ved at formannskapet vedtok å gjennomføre et makebytte med Coop Midt-Troms mener Bardu Høyre at kommunen er i ferd med å gjøre en dårlig handel.

Bardu Høyre mener det er uklokt at Bardu kommune skal inngå en eiendomsavtale hvor man bytter bort kommunens ca 8.000 m2 mot Coop Midt-Troms ca 2.000 m2 nedlagte bensinstasjon (Shelltomta). Disse arealene skal byttes likt mot likt. I foreliggende beregninger skal kommunen selge Domustomta med parkeringsplassen foran til kr. 210/m2 mens kommunen skal kjøpe Shelltomta til markedspris på kr 1.240,-/m2. Prisen på Shelltomta er kalkulert inkludert verdien av bygget og utleie av dette, men rivingskostnadene er holdt utenfor.
Begrunnelsen for at Bardu kommune skal overta Shelltomta er at kommunen ønsker sterkere påvirkning på utviklingen i sentrum. Målet med handelen er ikke å bedrive utleie av en gammel bygningsmasse. Bygningsmassen har således ingen verdi for Bardu kommune. Det er tomta som har verdien. Før kommunen evt. inngår et makebytte må gammel bygningsmasse sanneres og tomta må klargjøres for bygging/parkeringsareal, eller dette må inngå som en del av avtalen mellom partene.

Bardu Høyre håper kommunestyret er oppmerksom på dette og snur i denne saken.

fredag 15. april 2011

Bardu har mistet selvråderetten over egne villmarksområder

Bardu har fått nasjonalpark i et område med god aktivitet av friluftsinteresserte. Dette kan feires med at det nå er Regjeringen og Fylkesmannen som bestemmer over forvaltningen. SP og Ap i kommunen har gitt fra seg kommunens styrerett. Fylkesmannen foreslo en nasjonalpark i indre deler av Sørdalen og Isdalen, men Ap og SP jobbet for en utvidelse til over dobbelt areal mot Altevatnet. Høyre advarte mot dette med bakgrunn i å miste selvråderett over eget området.

Høyre er opptatt av å sikre eksisterende og fremtidige generasjoners muligheter til gode naturopplevelser i kommunens villmark. Men Høyre er samtidig opptatt av at kommunen skal ha handlingsrom og gis muligheter til å forvalte egne naturresurser.

Sentralstyring flytter makten vekk fra de mennesker beslutningene angår. Bardu kommune har forvaltet kommunens villmarksområder på en forsvarlig og god måte. Dette har bl.a. bidratt til isfiskeløype langs Altevatnet, samt til Gebna med disp fra kommunen. Isfiske er en utbredt og populær aktivitet som bidrar til å trekke folk ut i naturen. Isfiskeløypa til Gebna har eksistert i mange år og går i et område som ikke er forstyrrende ellet til skade for naturmangfoldet.

SP og Ap har bidratt til at det nå er slutt med denne muligheten for bruk av isfiskeløype siden området ligger i kommunens nye nasjonalpark. Hvor blir det av Ap/SP sin lovnad om fortsatt gjeldende disp. praksis til Gebna? Høyre er lite fornøyd med utviklingen og missliker å miste råderetten over eget område.

Endringsforslag for bruk av området besluttes i fremtiden av Regjeringen/Stortinget og ikke av innbyggerne i Bardu. Høyres sentralstyre jobber for endringer i verneplanen slik at Bardu Høyre kan jobbe for fast rekreasjonsløype langs Altevatnet og isfiskeløype til Gebna.