mandag 3. juni 2013

Verdivalg for enkeltmennesket – heltid eller deltid

LO leder Gerd Kristiansens kritikk mot frivillige deltidsarbeidende småbarnsmødre bør heller snus til en kamp for å gi helsearbeiderne bedre og mer rettferdige turnusordninger, likelønn, samt flere heltidsstillinger.

Faktisk er det slik at mange kvinner som jobber deltid gjør det frivillig, det gjelder også i helsesektoren.
Det å velge deltid for å ta seg av egne barn kan også være en verdi for samfunnet – hvem kan si at det er negativt at noen velger å prioritere å leve et småbarnsfamilieliv uten stress og tidsklemmer, og velge å være tilgjengelig for egne barn?

Det er noe som ikke er rett i samfunnsutviklingen når det å velge å være deltidsansatt og hjemmeværende småbarnsforelder blir fremstilt som et samfunnsproblem.

Vi er forskjellige og befinner oss også i forskjellige faser i livet, og nettopp derfor bør vi holde oss for gode til å kritisere andres valg.

Det å være i arbeid er en viktig del av økonomisk selvstendighet. At noen kvinner og menn ønsker å jobbe litt mindre i en periode i livet for å få mer tid til barna er et legitimt valg vi bør respektere.
Høyre er helt klare på at deltid er et problem når den er ufrivillig. Særlig ansatte i helse- og omsorgssektoren er rammet av denne formen for delvis arbeidsledighet. En større og mer stabil adgang til alternative turnusordninger kan være et viktig bidrag til å redusere ufrivillig deltid i denne sektoren.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar