mandag 27. februar 2012

Innspill til programarbeidet 2013-2017 fra årsmøtet Troms Høyre

Det var årsmøte i Troms Høyre i helgen. Der presenterte jeg arbeidet programkomiteen har gjort med utarbeidelse av debatthefter. Debattheftene utfrodrer til å mene noe om hvordan Norge skal utvikle seg i fremtiden.
Debatten på årsmøtet gikk livlig med gruppearbeid og presentasjon av endringstiltak for fremtiden. Noen av punketne er oppsumert nedenunder og tas med i det videre arbeidet for å forme Høyres fretidspolitikk.
Alle som vil være med kan bidra med sine innlegg! Har du noe du ønsker å påvirke for fremtiden så legg inn dine innspill ved å bruke denne linken: http://www.hoyre.no/www/norge_2030/ 

Innspill til temahefte Konkurransekraft
Tema Fellesskapene:
·         Innføre momskompensasjon og fjerne byråkratiske hindringer for frivillige lag og foreninger
Kriterier: økt deltakelse i frivillig arbeid
Tema Verdier:
·         Skille stat og kirke
·         Fjerne blasfemi- og rasismeparagrafen

Innspill til temahefte Bærekraft
Den norske modellen:
·         Konkrete tiltak for de som har havnet i utenforskapet slik at flest mulige kan delta i arbeidslivet, for å gi økt livskvalitet og samfunnsvekst
Kriterier: Reduksjon av utenforskapet
·         Revisjon av den norske velferdsmodellen og rettigheter, for å sikre at det skal være trygt å bli syk, men lønne seg å arbeide.

Innspill til temahefte Konkurransekraft
Tema Skole:
·         Godt kvalifiserte faglærere fra 1.klasse
Kriterier: alle elevene som går ut av 10.klasse skal ha basisferdigheter som å lese, skrive og regne
·         Innholdet i undervisningen må ha god faglig kvalitet
Kriterier: flere har motivasjon og grunnlag for å ta høyrere


Tema Næringslivet:
·         Økt næringsvekst med vekt på eksport av norske varer og tjenester.
Kriterier: Befolkningsvekst. Måling av befolkningsvekst vil være et signal om at næringsvekst fungerer. 
·         Utbygging av infrastruktur i nordområdene som et konkret tiltak for realisering av Nordområdesatsingen.
Kriterier: Nivå og kvalitetsmåling på endringer fra dagens standard

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar