onsdag 13. februar 2013

Høyre gir større muligheter for veskt i næringslivet


Høyre ønsker et rettferdig skattesystem som belønner arbeid og investeringer i norske arbeidsplasser der alle med skatteevne bidrar til fellesskapet.

I dag betales formueskatt uavhengig av om bedriften man har går godt eller ikke. Formueskatten er formet slik at eiere av bedrifter betaler formueskatt basert på verdien av bygninger, maskiner og varelager, ikke hvor mye bedriften tjener. Selskapenes overskudd beskattes med 28 prosent selskapsskatt. I tillegg beskattes utbytte med 28 prosent.

Høyres forslag til nedtrapping av formueskatten vil gjøre at gründere, eiere av små- og mellomstore bedrifter slipper å betale formueskatt. Dette vil bidra til mer stabil drift, større investeringsmuligheter og økt vekst. Målet er å bedre rammebetingelsene for bedrifter og arbeidsmarkedet.

Formuesskatten favoriserer utenlandske interesser og gir norskeide arbeidsplasser en konkurranseulempe. Formueskatten er særnorsk og betales bare av norske eiere. Det betyr både at norskeide bedrifter har høyere skattekostnader enn utenlandske konkurrenter og at det er mer lønnsomt å være utenlandsk eier av arbeidsplasser i Norge. Formueskatt betales heller ikke av statlig eide bedrifter. Forslaget til Høyre vil føre til likebehandling mellom bedrifter eiet av nordmenn og bedrifter eiet av utlendinger som konkurrerer i Norge.

Høyres forslag gjør ikke de rikeste enkeltpersonene i landet til nullskatteytere.  Ingen partier har i dag god nok løsning for å sikre at de rikeste betaler rettferdig skattebeløp. Derfor vil Høyre sette ned et ekspertutvalg for å utrede løsninger som sikrer at de aller rikeste ikke blir nullskatteytere når formuesskatten fjernes helt.

Vanlige folk som har nedbetalt gjeld straffes for å sette pengene i banken, der man hvert år betaler skatt av de samme pengene. Dette gjør at sparing i liten grad lønner seg. Småsparere som i dag må betale formuesskatt på bolig og banksparing vil med Høyres forslag slippe formuesskatt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar