mandag 18. april 2011

Dårlig handel - Makebytte kommunaltomt/Shelltomta

Første gang saken om makebytte ble tatt opp på et formannskapsmøte ble saken behandlet bak lukkede dører. Formannskapsrepresentantene fikk munnkurv om saken og jeg fikk ikke protokollført mine uttalelser. Jeg har spurt ordføreren om bakgrunnen for denne saksgangen på sist formannskapsmøte uten at han ga svar på spørsmålet. Jeg stiller meg kritisk til at mine uttalelser i ettertid ikke kan dokumenteres. Dette sier meg at posisjonen ønsker at mint uttalelser skal være usynlige. Jeg har liten sans for slikt hemmelighold. Ved å gi munnkurv får ikke vi som politikere mulighet til å jobbe med saken innen for vårt nettverk for å finne andre løsninger. Å styre bak lukkede dører i saker som ikke kan hjemles i offentlighetsloven er for meg lyssky virksomhet.

Ved at formannskapet vedtok å gjennomføre et makebytte med Coop Midt-Troms mener Bardu Høyre at kommunen er i ferd med å gjøre en dårlig handel.

Bardu Høyre mener det er uklokt at Bardu kommune skal inngå en eiendomsavtale hvor man bytter bort kommunens ca 8.000 m2 mot Coop Midt-Troms ca 2.000 m2 nedlagte bensinstasjon (Shelltomta). Disse arealene skal byttes likt mot likt. I foreliggende beregninger skal kommunen selge Domustomta med parkeringsplassen foran til kr. 210/m2 mens kommunen skal kjøpe Shelltomta til markedspris på kr 1.240,-/m2. Prisen på Shelltomta er kalkulert inkludert verdien av bygget og utleie av dette, men rivingskostnadene er holdt utenfor.
Begrunnelsen for at Bardu kommune skal overta Shelltomta er at kommunen ønsker sterkere påvirkning på utviklingen i sentrum. Målet med handelen er ikke å bedrive utleie av en gammel bygningsmasse. Bygningsmassen har således ingen verdi for Bardu kommune. Det er tomta som har verdien. Før kommunen evt. inngår et makebytte må gammel bygningsmasse sanneres og tomta må klargjøres for bygging/parkeringsareal, eller dette må inngå som en del av avtalen mellom partene.

Bardu Høyre håper kommunestyret er oppmerksom på dette og snur i denne saken.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar