torsdag 22. august 2013

Høyre vil bedre Norges forsvarsevne

Det norske Forsvaret står overfor betydelige utfordringer: Ressursene står ikke i forhold til oppgavene og forsvarsstrukturen, Forsvarets operative kapasitet er på flere områder for svak, og det blir stadig vanskeligere å holde på kvalifisert personell. Omstillinger i forsvaret har vært nødvendig, men vi har så langt ikke oppnådd tilstrekkelig økning i forsvarsevnen.

Forsvaret spiller en avgjørende rolle for samfunnets samlede beredskap. Dette gjelder både for skarpe situasjoner som deltakelse i internasjonale operasjoner, terroranslag og i forbindelse med ulykker og naturkatastrofer. Forsvarets kapasiteter må være tilgjengelige for nasjonal krisehåndtering, og det er viktig at vi får til et samarbeid mellom Forsvaret, politiet og sivile beredskapsmyndigheter som ikke forsinker reaksjonsevnen ved hendelser. Høyre vil derfor foreta en kritisk gjennomgang av forsvarsstrukturens reelle kapasitet og utholdenhet.

NATO skal fortsatt være bærebjelken i norsk sikkerhetspolitikk, og Høyre vil styrke den operative evnen og øke bevilgningene til Forsvaret. Høyre vil sikre at Norge har robuste og fleksible operative avdelinger som kan håndtere skiftende utfordringer ut fra et skiftende trusselbilde. Derfor har vi i våre alternative budsjetter de siste årene foreslått over 3 milliarder mer til Forsvaret enn den rødgrønne regjeringen.
 
Høyre mener tilstanden i Forsvaret ikke er så god som det den rødgrønne regjeringen gir inntrykk av. Det er utfordrende at vi på flere områder ikke har operative tilgjengelige kapasiteter til å løse Forsvarets oppgaver hvis det skulle bli behov for det.  Det er heller ikke tillitvekkende at det gjøres store investeringer i nytt forsvarsmateriell uten at det er nok personell til å seile fregattene, nok seilingsdøgn for kystvakten i norske havområder eller nok øvingsammunisjon i Hæren.

Den menneskelige faktoren er kritisk viktig for å sikre forsvarsevnen. Moderne forsvarsmateriell forutsetter høy kompetanse hos befalet. Høyre mener derfor en god personalpolitikk med fokus på ivaretakelse av Forsvarets personell og karrieremuligheter, er nøkkelen til at Forsvaret skal stå best mulig rustet når situasjonen krever det.
 
Elisabeth Aspaker, 1.kandidat Troms Høyre
Regina Alexandrova, 3.kandidat Troms Høyre
Stortingsvalget 2013

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar